Vạn sự khởi đầu nan!

Mình thấy Blog sướng hơn Facebook hay là những trang mạng khác. Không phải là ngồi kỳ cạch viết trên giấy như xưa. Tại sao ư, vì tay mình giờ không thể cầm được bút lâu. Lý do vì sao thì mình cũng chẳng biết nữa.Và cũng không hàng ngày phải ngồi theo dõi xem ai có cái gì mới trên Facebook, nếu không kịp trả lời hay này nọ.. thì lại bị coi là không quan tâm. Theo một nghĩa nào đó, mình thích Ruher!!! Một trang riêng để trải nghiệm. Mà nhất là ở đây, mình thỏa thích viết cho một thế giới riêng của mình. Thứ tiếng nào cũng được hết. haa haa .... Tiếng mẹ đẻ, hay là thức tiếng TÂY mà mình đang bập bẹ hòa nhập. Mình có ý đinh viết nhật ký, rồi in thành sách, nhưng mà viết bằng thứ ngôn ngữ nào đây, tiếng mẹ đẻ hay cái thứ tiếng mà mình đang bập bẹ học, mà người lớn không phải, trẻ con cũng không. Sống trên cái sứ Tây này đã 5 năm mà mình cũng chẳng xác đinh được tiêng của mình ở trình độ gì. Trẻ con 5 tuổi hay là Diplom như cái bằng mình có. Hỏi người Tây thì người ta cũng chẳng có câu trả lời. Lại một câu hỏi mà chẳng có sự trả lời. Ngày hôm nay nhớ về ngày hôm qua.

15.4.15 10:40

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen